24 Mar 2012

Zina

Pengertian Zina:

Zina ialah persetubuhan haram melalui alat kelamin lelaki dengan dan wanita di luar pernikahan yang sah sama ada pasangan itu melakukan secara
 • rela, 
 • dengan bayaran ataupun tidak
 •  pemerkosaan atau tidak
 • dilakukan oleh seorang dewasa dan pasangannya bukan dewasa 
 • dilakukan oleh suami isteri atau tidak
 • dilakukan oleh orang yang pernah bersuami@beristeri atau tidak
Hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan yang sah adalah dinamakan sebagai zina.

Hukum Zina:

Zina adalah perbuatan yang keji termasuk dalam kelompok dosa-dosa besar. Dalil-dalilnya:
Sabda Rasulullah s.a.w: "Tidak ada dosa sesudah syirik dengan Allah lebih besar dari benih yang pernah ditumpahkan oleh seorang lelaki ke dalam kemaluan perempuan yang tidak halal baginya" (Hadith Riwayat Ibn Abi Ad-Dunia (dhaif),)
"Barang siapa yang berzina atau meminum khamar, Allah mencabut iman daripadanya bagaikan orang mencabut baju dari kepalanya" (Hadith riwayat Al-Hakim (dhaif),)" 
Jenis-jenis Zina:

A. MUHSHAN
Lelaki atau wanita yang pernah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan yang sah, sama ada keluar mani atau tidak, sama ada masih dalam ikatan perkahwinan atau tidak.
Hukuman yang diancam ialah uqubah di dunia dan 'iqab di akhirat. Di dunia dikenakan hukuman mati; direjam sampai mati.

Syarat-syarat perlaksanaan:

 1. Berakal waras. Orang gila tidak dikenakan hukuman rejam sampai mati, hanya dikenakan Ta'zir. Orang mabuk yang berzina juga dikenakan hukuman rejam, kecuali mabuk disebabkan pasksaan atau tersalah minum, lalu melakukan zina maka terlepas dari hukuman.
 2. Orang dewasa
 3. Orang merdeka. Hukuman terhadap hamba adalah separuh daripada hukuman orang merdeka.
 4. Telah menikmati hubungan seks dalam perkahwinan yang sah, walaupun tidak sampai keluar mani.
 5. Zina dilakukan dengan sukarela. Orang yang dipaksa zina atau tersalah orang tidak akan dikenakan hukuman rejam. 

Pendapat-pendapat Mengenai Zina

 • As-Syafi'e, Hanbali dan Maliki- Tidak dikenakan hukuman rejam apabila seorang lelaki berzina dengan seorang wanita yang tidur di kamar rumahnya kerana menyangka wanita itu adalah isterinya. Walaupun ia termasuk dalam kategori zina, tetapi terdapat ciri-ciri subhat, yang mana subhat menggugurkan Hudud.
 • Hanafi- Waib dikenakan hukuman had kerana tidak mungkin lelaki itu tidak mengenali isterinya sendiri melalui sentuhan, bau dan suaranya.
 • Imam Abu Hanifah- Berzina dengan wanita yang diupah tidak dikenakan hukum Hudud kerana upah itu dianggap sebagai maharnya. Pendapat beliau ditentang keras oleh para ulama' termasuk sahabat-sahabatnya. Pendapat ini juga bertentangan dengan dalil-dalil naqli dan aqli. Jika menurut pendapat beliau, orang yang berzina dengan pelacur terlepas hukuman had kerana telah membayar upah kepada wanita yang ditiduri itu.
 • Imam Ibnu Hazm- Lanjutan daripada kes Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan dengan tegas bahawa penzinaan antara lelaki dan perempuan yang diupah adalah lebih teruk daripada penzinaan tanpa upah kerana telah melakukan perbuatan haram yang lain lagi iaitu memakan harta dengan jalan yang batil.
Sabit Kesalahan Zina:

(a) Pengakuan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut:
 1. Berakal
 2. Pengakuan hendaklah dilakukan secara lisan
 3. Dewasa
 4. Secara sukarela
Bilangan Pengakuan:
Pengakuan cukup hanya sekali menurut Asy Syafi'e, Maliki, Al Hasan , Daud, Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Thaur, dan Ath- Thabari.

Menarik Balik Pengakuan:
Apabila penzina menarik semula pengakuan, maka tidak dikenakan hukuman menurut Asy Syafi'e, Hanafi dan Ahmad.

(b) Persaksian Zina:

Syarat-syaratnya ialah:

 1. Persaksian mestilah 4 orang saksi. Sekirannya saksi tidak cukup 4 orang, maka mereka akan dikenakan hukuman 80 kali rotan kerana tidak cukup saksi.
 2. Saksi mesti lelaki
 3. Beragama Islam
 4. Dewasa
 5. Waras fikiran
 6. Tuduhan secara terang-terangan bukan dengan sindiran
 7. Melihat kesalahan zina secara jelas yakni melihat kemaluan lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan.
 8. Persaksian keempat-empat saksi hendaklah dibuat dalam satu majlis, bukan di tempat dan masa yang berlainan.
Dari Ibnu Abbas, "Hendaklah engkau bawakan empat orang saksi dalam menuduh zina terhadap seseorang atau hukuman sebat ke atas belakangmu".
(c) Kerana Si Wanita Mengandung
Kebanyakan ulama' berpendapat bahawa wanita yang mengandung tanpa diketahui bapa kandungannya tidak dikenakan hukuman had semata-mata tetapi hendaklah dengan pengakuan atau persaksian 4 orang saksi. Sebab kandungan itu mungkin kerana hubungan seks dalam perkahwinan fasiq, mungkin kerana dipaksa, atau mungkin hubungan seks yang dilakukan ke atasnya tanpa dia sedari semasa dia tidur atau sebab-seba yang lain.

Uqubah atas Penzina Muhshan:
Direjam sampai Mati.


Dari Sulaiman bin Buwaidah, Maiz bin Malik pernah datang menemui Rasulullah s.a.w maka dia berkata,"Wahai utusan Allah, sucikanlah diriku!", Jawab baginda,"Kasihan engkau. Pulanglah dan mohon keampunan daripada Allah s.w.t. serta bertaubatlah kepadanya", Lalu pulanglah Maiz dan tidak lama selepas itu dia datang kembali dan menyatakan perkara yang sama seperti tadi. Perkara ini berulang sehingga sampai kali keempat, baginda bertanya, "Apakah yang aku boleh tolong untuk menyucikan dirimu?", Jawab Maiz,"Sucikanlah diriku dari dosa zina!". Maka baginda bertanya kepada semua sahabat yang ada. "Adakah Maiz ini ada penyakit gila?" Maka mereka menjawab "Tidak", Baginda bertanya lagi,"Adakah Maiz ini peminum arak?", Maka bangun salah seorang sahabat menghidu-hidu pakaian Maiz dan tidak didapati bau arak padanya. Lalu baginda bertanya lagi," Wahai Maiz, adakah kamu benar-benar melakukan zina?". Maka Maiz menjawab, "Ya!". Maka baginda memerintahkan agar Maiz dibawa untuk hukuman rejam. (Hadith ini mutawwattir, Riwayat Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Ya'ala, Al-Bazzar, At-Tabrani. Rujuk juga kitab Jamie' Al-Usul(4/279), Nailul Awtar (7/95&109), Majma' az-Zawaid(6/266), Nasbur Rayah (3/314), Subulus Salam(4/6), at-Talkhis Al-Habir (ms 350).)

Cara Perlaksanaan Hukuman Rejam.

 1. Hukuman dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh sekumpulan orang Islam, baik mengenai hukuman rotan ataupun rejam.
 2. Hukuman bagi wanita yang mengandung hendaklah ditangguhkan sampai ia bersalin dan selesai menyusukan anaknya dalam tempohnya, jika tidak ada orang lain yang menyusukan anaknya.
 3. Wanita yang direjam hendaklah direjam sambil duduk manakala lelaki pula direjam sambil berdiri.
 4. Pakaian orang yang direjam hendaklah diikat dengan baik supaya tidak terbuka auratnya sewaktu dia menggelupur kesakitan semasa direjam.
 5. Munurut Abu Hanifah, orang yang menjadi saksi wajib menjadi orang pertama yang merejam. Jika wanita itu membuat pengakuan sendiri, maka pemimpin negara atau wakilnya wajib memulakan hukuman tersebut.
 6. Menggali lubang untuk orang yang direjam.
B. PENZINA BUKAN MUHSHAN

Lelaki atau wanita yang belum pernah menikmati hubungan seks dalam perkahwinan yang sah, walaupun telah melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah.

Uqubah Terhadap Penzina Bukan Muhshan:

 1. Cabukan rotan 100 kali
 2. Pembuangan negeri (Daerah) selama setahun
Syarat-syarat Perlaksanaan Hukuman:
Sama seperti hukuman terhadap penzina muhshan.

Cara Perlaksanaan Uqubah:
 1. Wanita yang hamil hendaklah ditangguhkan hukuman sampai ia bersalin dan tamat tempoh penyusuan anaknya.
 2. Penzina yang sakit ditangguhkan hukuman sehingga sembuh.
 3. Hukuman tidak boleh dilakukan dalam keadaan cuaca yang terlalu panas atau terlalu sejuk.
 4. Pesalah dirotan sambil duduk.
 5. Cambukan rotan dikenakan kepada seluruh anggota badan kecuali kepala, muka dan kemaluan (menurut pendapat Asy Syafi'e dan Abu Hanifah.
 6. Rotan yang digunakan bersaiz sederhana besarnya. Jika pelepah tamar digunakan maka hendaklah digunakan pelepah tamar yang separuh kering.
 7. Jika hukuman itu dikenakan atas dasar pengakuan pesalah sendiri, malah hukuman diberhentikan atau digugurkan jika pesalah menarik balik pengakuannya.
 8. Perlaksanaan hukuman rotan hendaklah disaksikan oleh segolongan orang Mukmin.No comments:

Post a Comment