24 Mar 2012

Perompakan (Muharabah)

Pengertian:
Muharabah atau Hirabah ialah sekumpulan orang bersenjata dalam sesebuah negara Islam yang menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah,  merompak harta benda, memperkosa kehormatan wanita, menculik, merosakkan tanaman, ternakan dan sebagainya.
Perompak ini mungkin dilakukann oleh sekumpulan orang Islam atau orang kafir Zimmi atau Harbi.

Syarat-syarat Muharabah:

 1. Pelakunya adalah mukallaf, lelaki atau perempuan, Islam atau tidak.
 2. Mempunyai kekuatan senjata yang digunakan untuk merompak walau tongkat mahupun batu sekali pun.
 3. Melakukan secara terang-terangan.
 4. dan lain-lain syarat yang diperselisih olehh para ulama'
Uqubah Terhadap Kesalahan Hirabah:
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman Salib
 3. Potong tangan dan kaki secara bersilang
 4. Dibuang negeri.
Segolongan ulama' berpendapat bahawa hakim boleh memilih hukuman berdasarkan besarnya kesalahan jenayah yang dilakukan oleh pesalah.

Perlaksanaan Hukuman:

 Setelah ada pengakuan daripada pesalah sendiri (jika dia menarik balik sebelum hukuman dijalankan maka hukuman tersebut akan digugurkan) atau persaksian oleh dua orang saksi lelaki yang adil, maka hukuman akan dijalan seperti berikut:
 1. Kumpulan perompak yang membunuh sahaja dikenakan hukuman mati. Hakim dan wali mangsa yang terbunuh tidak boleh memaafkan pesalah.
 2. Kumpulan perompak yang membunuh dan merompak harta benda dikenakan hukuman salib dan bunuh.
 3. Kumpulan perompak yang merompak harta benda dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang.
 4. Kumpulan yang hanya mengganggu ketenteraman awan atau lalulintas akan dikenakan hukuman buang negeri.
Taubat Sebelum Ditangkap:

Kebanyakan ulama' berpendapat bahawa taubat hanya menggugurkan hukuman pencurian dan pelanggaran hak-hak Allah, tetapi dipertanggungjawabkan ke atas kesalahan pertumpahan darah dan harta benda yang masih ada di tangan pesalah.

Cara Bertaubat:

Kebanyakan ulama' berpendapat pesalah perlu meninggalkan kejahatan perompakannya tanpa perlu mendatangi kepala negara, ataupun dia membuang senjatanya dan mendatangi kepala negaranya sebagai seorang yang taat.

No comments:

Post a Comment