23 Mar 2012

Pemabukan

Pengertian Khamar:

Khamar ialah sesuatu yang memabukkan yang merosakkan akal sama ada cecair yang dinamakan sebagai arak, atau pepejal yang dinamakan candu. Semua bahan yang sifatnya memabukkan dan merosakkan akal dinamakan khamar, dari bahan apapun ia dibuat.

Hukum Khamar:

Hukum khamar ialah haram dan berdosa besar kerana ia merupakan ibu segala kejahatan dan kejijikan. Iman orang yang mengambilnya akan diragui.

Uqubah ke Atas Pemabukan:

Para ulama' bersepakat tentang hukuman rotan ialah hukuman yang wajib dikenakan kepada peminum arak, namun mereka berbeza pendapat mengenai jumlah sebatan.

 • As-Syafi'e berpendapat sebatan itu ialah 40 kali. Pendapat ini berdasarkan hadith, Riwayat Muslim: 
Ali telah merotan Al-Wahid bin Uqbah sebanyak 40 kali rotan, kemudian beliau berkata; " Rasulullah telah merotan 40 kali rotan, Abu bakar merotan sebanyak 40 kali, Umar sebanyak 80 kali rotan, semuanya berdasarkan sunnah dan saya lebih menyukai ini (40 kali rotan)

 • Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Malik, Al-Laith keluarga Rasul dan pendapat lain dari As-Syafi'e menetapkan bahawa hukuman terhadap peminum arak ialah 80 rotan. 
Alat Merotan Peminum:

Tiada sabit dari Rasulullah bahawa beliau menetapkan alat-alat tertentu untuk merotan peminum arak:
 • Kadang-kadang baginda memukul menggunakan selipar
 • Kadang-kadang dengan pelepah tamar
 • Kadang-kadang rotan dan pelepah tamar
 • Kadang-kadang dengan tangan dan selipar
Syarat-syarat perlaksanaan:
 • Peminum hendaklah berfikiran waras
 • Seorang dewasa. Kanak-kanak tidak dikenakan hukuman had rotan tetapi dikenakan hukuma Ta'zir menurut ketentuan hakim.
 • Minum arak dengan sengaja
 • Peminum mengetahui bahawa minuman yang diminum adalah arak
Sabitnya kesalahan:

Boleh ditentukan melalui dua cara iaitu:
 1. Dengan pengakuan oleh peminumnya sendiri
 2. Dengan persaksian dua orang saksi yang adil.
Hukum Berubat dengan Khamar

Sepakat para ulama' bahawa arak haram hukumnya dan termasuk dalam salah satu dosa besar. Tiap-tiap sesuatu yang diharamkan minumnya, maka haramlah ia dimakan, diperniagakan dan dihadiahkan walaupun kepada orang yang bukan Islam dan haram pula dijadikan ubat-ubatan.
Rasulullah s.a.w bersabda," Apa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak adalah diharamkan walau dalam jumlah yang sedikit." (Sunan Ibnu Majah, no.3392, jilid 3, bab 30) 
Hukum Mencari Rezeki dengan Khamar:

 • Oleh sebab khamar telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah,dan ia juga termasuk dalam dosa besar, maka haramlah mencari rezeki dengan khamar itu.
 • Pengharamannya meliputi semua pekerja-pekerja di kilang khamar, pengangkutan, ladang-ladang kepunyaan kilang atau pengusaha khamar, kedai-kedai khamar, pengusaha import dan eksport khamar dan sebagainya.
Jabir bin Abdullah r.a. telah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
"Bahawa Allah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan patung-patung berhala"(Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim)


No comments:

Post a Comment